Szkolenia, Kursy ADR OSK Zbyszek Mińsk Mazowiecki - OSK Zbyszek - Kurs na prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, Kursy ADR - Najlepsza szkoła jazdy dla Ciebie!

Przejdź do treści


Szkolenie ADR – co to jest?
Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie ADR. Jest to wymóg w ramach umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Kurs ADR zakończony jest egzaminem państwowym.

O zaświadczenie ADR może ubiegać się osoba, która:
 • skończyła 21 lat (nie dotyczy to kierowców pojazdów należących do wojska);
 • ma prawo jazdy odpowiedniej kategorii (kat. B lub kat. C - przewóz w cysternach);
 • skończyła odpowiedni kurs ADR:
- początkowy - jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
- doskonalący - jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.
Zaświadczenie ADR jest spersonalizowanym dokumentem, specjalnie zabezpieczonym przed podrobieniem. Na blankiecie z tworzywa sztucznego znajdują się m. in.: zdjęcie i wzór podpisu, PESEL, data urodzenia i inne informacje o kierowcy. Otrzymasz je pocztą na swój adres zamieszkania, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możesz je także odebrać w urzędzie marszałkowskim, o ile zgłosisz to wcześniej w urzędzie.
Zaświadczenie ADR jest ważne przez 5 lat, licząc od dnia zdania egzaminu.
 
Szkolenie doradca ADR – co to jest?
Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz, produkcję i magazynowanie towarów niebezpiecznych, bądź związane z nimi pakowanie,  załadunek,  napełnianie lub rozładunek,  powinno wyznaczyć Doradcę ADR do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych ( DGSA / ADR ), odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością. – Umowa ADR, przepis 1.8.3, a więc:
 
 
Doradcą może być osoba, która:
 
 • ukończyła 21 lat
 • posiada wykształcenie wyższe
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
 • posiada świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych

 
Świadectwo doradcy po raz pierwszy otrzymuje osoba, która:
 
 • spełnia wymagania jak wyżej
 • ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs początkowy dla doradców, obejmujący szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną TDT
 

Termin oraz miejsce egzaminu wyznacza Transportowy Dozór Techniczny.
 
Świadectwo doradcy jest wydawane przez Transportowy Dozór Techniczny na okres 5 lat
© Copyright: OSK Zbyszek - Ośrodek Szkolenia Kierowców
Wróć do spisu treści